698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Umowy na realizację LSR na lata 2023-2027 podpisana


Umowy na realizację LSR na lata 2023-2027 podpisana

W dniu 09.01.2024 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, zawarło z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027 na kwotę 2 766 205,52 euro.

Umowa ta finansowana będzie w ramach dwóch programów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) oraz Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) ze środków funduszy EFRROW i EFS +.

Przyjęta do dofinansowania LSR zakłada realizację 3 obszarów tematycznych, tj.:

– Rozwój gospodarczy na obszarze LSR

– Poprawę jakości życia i rozwoju mieszkańców obszaru LGD

– Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie lokalnego potencjału oraz infrastruktury

Nabory wniosków na operacje finansowane ze środków PS WPR, ogłaszane będą po opracowaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa wytycznych szczegółowych w ramach PS WPR 2023-2027 oraz udostępnieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu teleinformatycznego, za pomocą którego składane będą wnioski.

Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej, na której publikowane będą informacje o planowanych naborach wniosków.