698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Promowanie obszaru objętego LSR

Data publikacji: 14.04.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2

STWORZENIE WARUNKÓW, ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM I TURYSTOM

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 2 maja 2023 r. do 15 maja 2023 r.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku
w godz:

 

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: 1. Pomoc jest przyznawana w formie:

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe, parafie

Zakres tematyczny operacji : Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późń. zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel szczegółowy 3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

 

Przedsięwzięcie 3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Operacja służy  zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej
Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.
0 lub 20
Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

0         lub 15
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD
Tak – 10 pkt.,
Nie – 0 pkt.
0         lub 10
Operacja obejmuje zasięgiem  cały obszar LGD

– 3 gminy  -20 pkt.

– 2 gminy –  15 pkt.

– 1 gmina – 10 pkt.

10 lub 15 lub 20
Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15pkt., Nie – 0 pkt.

0  lub 15
Operacja przyczyni się do poszerzenia  oferty  w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

– mieszkańców – 10 pkt.

– Turystów – 15 pkt.

– mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

10 lub 15 lub 20
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
26 227,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 104 908,00 zł)
w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 16 688,24 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 66 752,96 zł)
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 9 538,76 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 38 155,04 zł)

b. organizacje pozarządowe:

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 26 227,00 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 104 908,00 zł)
Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji: Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 21.02.2023)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 21.02.2023)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR
3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru
Przedsięwzięcia
3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Liczba obiektów 8 obiektów 7 1 0
2 Liczba przedsięwzięć polegających na rozbudowaniu strony internetowej Liczba rozbudowanych stron internetowych 1 strona internetowa 1 0 0

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR – pobierz

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki – promowanie obszaru objętego LSR – pobierz 

Załączniki:

Załącznik_nr_1 – opis_projektu_w_odniesieniu_do_lokalnych_kryteriów_wyboru – pobierz

Załącznik_nr_1 – opis_projektu_w_odniesieniu_do_lokalnych_kryteriów_wyboru – pobierz 

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 28.09.2021r.)
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów
 5. Regulamin organu decyzyjnego

————————————————————————————————————————————————————————————

Data publikacji: 16.12.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 4/2022

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2

STWORZENIE WARUNKÓW, ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM I TURYSTOM

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 31 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: 1. Pomoc jest przyznawana w formie:

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe, parafie

Zakres tematyczny operacji : Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późń. zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel szczegółowy 3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

 

Przedsięwzięcie 3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Operacja służy  zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak – 20 pkt.

Nie – 0 pkt.

0 lub 20
Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

0       lub 15
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD

Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.

0       lub 10
Operacja obejmuje zasięgiem  cały obszar LGD

– 3 gminy  -20 pkt.

– 2 gminy –  15 pkt.

– 1 gmina – 10 pkt.

10 lub 15 lub 20
Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15pkt., Nie – 0 pkt.

0  lub 15
Operacja przyczyni się do poszerzenia  oferty  w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

– mieszkańców – 10 pkt.

– Turystów – 15 pkt.

– mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

10 lub 15 lub 20
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
142 000,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 568 000,00 zł)
w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 90 534,60 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 361 418,40 zł)
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 51 645,40 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 206 581,60 zł)

b. organizacje pozarządowe:

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 142 000,00 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 568 000,00 zł)
Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:
 
Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji: Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 28.09.2021)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 28.09.2021)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR
3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru
Przedsięwzięcia
3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Liczba obiektów 7 obiekty 4 3 3
2 Liczba przedsięwzięć polegających na rozbudowaniu strony internetowej Liczba rozbudowanych stron internetowych 1 strona internetowa 1 0 0

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PROMOWANIE OBSZARU -POBIERZ

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki – promowanie obszaru -POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik_nr_1-opis_projektu_w_odniesieniu_do_lokalnych_kryteriów_wyboru – pobierz
Załącznik_nr_1-opis_projektu_w_odniesieniu_do_lokalnych_kryteriów_wyboru– pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 28.09.2021r.)
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów
 5. Regulamin organu decyzyjnego