698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Konkursy – archiwum

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016
  “Podejmowanie działalności gospodarczej”

  Lista rankingowa – lista techniczna (po uwzglednionych protestach) ocenionych/wybranych do finansowania operacji w ramacg działania “podejmowanie działalności gospodarczej” – pobierz

  Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Rady z dnia 7 kwitetnia 2017r. – pobierz

  Lista rankingowa – lista techniczna (po uwzględnionych protestach) ocenionych/wybranych do finansowania operacji w ramach “Podejmowanie działalności gospodarczej” – pobierz

  Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady z dnia 9 marca 2017r.- pobierz

  Lista rankingowa – lista techniczna (po uwzględnionych protestach) ocenionych/wybranych do finansowania operacji w ramach działania “Podejmowanie działalności gospodarczej” – pobierz

  Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady z dnia 24 lutego 2017r.- pobierz

  Autopoprawka do protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Radypobierz

  Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str.od 1 do 25)-pobierz

  Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str. od 26 do 49) – pobierz

   

  Data publikacji : 14/11/2016

   

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

  Nr 1/2016

   

  Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

  ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  na operację w zakresie:

   

  PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2

  WSPARCIE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

   

  od 28 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

   

  Miejsce składania wniosków:

  Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek 2 ; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

  Poniedziałek 8:00 – 16:00

  Wtorek 9:00 – 17:00

  Środa 8:00 – 16:00

  Czwartek 9:00 – 17:00

  Piątek 8:00 – 16:00

  Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Do wniosku powinien być dołączony wniosek w formie elektronicznej dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych ( np. płycie CD/DVD). Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

  ·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

       www.prow.podkarpackie.pl

  ·         Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem

       www.arimr.gov.pl

  ·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem

       www.lgd-trygon.pl

  Forma wsparcia:

  Premia, wysokość premii: 60 000,00 zł. (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowanych

  Zakres tematyczny operacji :

  Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

   

   

  Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

  Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

  Cel szczegółowy 1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i Rozwoju działalności gospodarczej.

  Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

  Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
  3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
  6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

  Lokalne kryteria wyboru operacji:

  KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

  PUNKTACJA

  Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy w tym przez samozatrudnienie w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie objętym SRL: TAK -20 pkt, NIE -0 pkt.

   

  0 lub 20

  POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

  PUNKTACJA

  Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy TAK- 15 pkt,
  NIE- 0 pkt,

  0 lub 15

  Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze:
  -usługowym- 5 pkt.
  -produkcyjnym- 15 pkt,

  5 lub 15

  Operacja ma innowacyjny charakter
  ( technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko. Od 0 do 20 pkt,

   

  0-20

  Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych na terenie objętym LSR:
  – osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia/ osoby powyżej 54 roku życia- 5 pkt.
  -kobiety- 5 pkt.
  -osoby niepełnosprawne- 5 pkt,

   

   

  0-15

  Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK- 15 pkt, NIE- 0 pkt.

   

  0-15

  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
  MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

  Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

  30 punktów

  Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem

  2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR

  3. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy lub Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy w przypadku gdy beneficjent nie jest zarejestrowany jako bezrobotny (jeżeli dotyczy)

  4. Doświadczenie Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)

  Wysokość limitu środków w ramach naboru:

  900 000,00 zł (słownie dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

  Miejsce udostępniania LSR i formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze:

  Strona internetowa:

  Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

  http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

  Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

  ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

   

  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

  Cel ogólny LSR

  Cel ogólny 1.Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

  Cel(e) szczegółowe LSR

  Cel szczegółowy 1.2. Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

  Przedsięwzięcia

  Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

  Wskaźnik

  Lp.

  Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

  Jedn. miary

  Wartość wskaźnika z LSR

  Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

  Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

  Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

  1

   Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

   Liczba podmiotów

   30

   0

   15

   15

                 

   

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

  1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,

  Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

  Poniedziałek 8:00 – 16:00

  Wtorek 9:00 – 17:00

  Środa 8:00 – 16:00

  Czwartek 9:00 – 17:00

  Piątek 8:00 – 16:00

   

  Oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

  1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
   36-072 Świlcza 168 (pokój 28) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 28
  2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30, Tel. (17)850 39 14

   

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDF)- pobierz

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word) – pobierz

  Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pdf) – pobierz

  Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) – pobierz

  Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) – pobierz

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (Pdf) – pobierz

  Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

  Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wnioskodawcy (Pdf) – pobierz

  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) – pobierz

  Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- pobierz

 


2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016
Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady z dnia 24 lutego 2017r.- pobierz

Autopoprawka do protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Radypobierz

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str.od 1 do 25)-pobierz

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str. od 26 do 49) – pobierz

Data publikacji: 14/11/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2016

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1

WSPARCIE INNOWACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 listop ada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek 2 ; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 9:00 – 17:00

Piątek 8:00 – 16:00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Do wniosku powinien być dołączony wniosek w formie elektronicznej dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych ( np. płycie CD/DVD). Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem

   www.arimr.gov.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja – wysokość refundacji od 100 do 300 tys. zł

 

Zakres tematyczny operacji :

Rozwijanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych.

Przedsięwzięcie1.1.1: Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy na każde rozpoczęte 100, 000,00 zł dotacji w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej na terenie objętym SRL:
– 1 miejsce pracy – 10 pkt.
– 2 miejsca pracy – 15 pkt.
– 3 miejsca pracy – 20 pkt.
NIE- 0 pkt.

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji:
– wnioskodawcy – 10 pkt.
– pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.
– Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji- 0 pkt,

 

0 lub 15

 

Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o charakterze:
– usługowym – 5 pkt.
– produkcyjnym – 15 pkt,

 

5 lub 15

 

Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktywnym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
– dotychczas prowadzonej działalności – 5 pkt.
– obszaru LSR – 10 pkt.
– województwa – 15 pkt.
-kraju- 20 pkt,

 

 

0 – 20

 

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych na terenie objętym SRL:
– osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia/ osoby powyżej 54 roku życia- 5 pkt.
– kobiety- 5 pkt.
– osoby niepełnosprawne- 5 pkt,

 

 

0 – 15

 

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające
TAK- 15 pkt, NIE- 0 pkt.

 

0 – 15

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem

2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR

 

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100.)

 

Miejsce udostępniania LSR i formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze:

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzctwa Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 1 Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

 Liczba podmiotów

 5

 0

 3

2

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,

Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 9:00 – 17:00

Piątek 8:00 – 16:00

 

Oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY 36-072 Świlcza 168 (pokój 28) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 28
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30, Tel. (17)850 39 14

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDF)- pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word)- pobierz

Załącznik nr 1 – Oświadzcenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pdf)- pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word)- pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Pdf) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- pobierz

 

 

3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych


Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania z dnia 28.09.2017r. – pobierz

Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Rady z dnia 6 czerwca 2017r.  – pobierz

 

Data publikacji: 31/07/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 16 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

2. Wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

Zakres tematyczny operacji :

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1390, z późn. zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej.

Przedsięwzięcie 3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas dojazdu pomiędzy tymi obiektami:

Tak-20 pkt.,
Nie-0 pkt.

 

0 lub 20

 

 

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców:
Tak-20 pkt,

Nie-0 pkt

0 – 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0 – 10

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom klimatycznym:

Tak-10pkt,
Nie-0 pkt

0-10

Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy de faworyzowanej na terenie objętym SRL

– osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;

– kobiety – 10 pkt.;

– osoby niepełnosprawne – 10pkt.;

– osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;

0-40

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz/lub załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
1 900 000,00 zł

w tym:

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – 1 208 970,00 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta/ów – 691 030,00 zł

 

Miejsce udostępniania LSR
i formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje
o naborze:

 

 

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem: www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcia

3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

Liczba operacji

6 operacji

0

6

6

2

Liczba wybudowanych lub przebudowanych kilometrów dróg

Liczba km dróg

6,73 km dróg

0

6,73 km

6,73 km

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7:30 – 15:15, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BODOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH (PDF) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF) – pobierz

 •  
 • ZAŁACZNIKI:
 • Załącznik nr 1 – opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (WORD) – pobierz
 • Załacznik nr 1 – opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (PDF) – pobierz
 • Przekierowania do:
 • Formularze wniosków i umów – link
 • Procedura wyboru projektów – link
 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 – link

 

4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018
 

 

5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018
“Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”

Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Rady z dnia 01.03.2018r – pobierz

Lista ranikngowa operacji wybranych do finansowania dotyczaca naboru 2-2018 -pobierz

Data publikacji: 15/12/2017r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

 

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2

STWORZENIE WARUNKÓW, ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM I TURYSTOM

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne,

Zakres tematyczny operacji :

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1390, z późn. zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD     

Cel szczegółowy 3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcie 3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak-20pkt.

Nie – 0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja przyczyni się do promocji obszaru objętego LGD
Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD
– 3 gminy – 20 pkt.

-2 gminy – 15 pkt.

-1 gmina – 10 pkt.

 

0 -20

Operacja przyczyni się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0-15

Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

-mieszkańców – 10 pkt.

– turystów – 15 pkt.

-mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

 

 

 

0-20

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                        ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
107 500,00 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 68 402,25zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 39 097,75 zł

b. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne:

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 107 500,00 zł

Miejsce udostępniania LSR
i formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje
o naborze:

 

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej: http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia

3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Liczba obiektów

4 obiekty

0

4

4

2

Liczba przedsięwzięć polegających na rozbudowaniu strony internetowej

Liczba rozbudowanych stron internetowych

1 strona internetowa

0

1

1

               

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (PDF) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) –  pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word) – pobierz

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pdf)  – pobierz

 

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) – pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Pdf) – pobierz

 

Przekierowanie do:

 1. Wniosków i umów:
 2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej pobierz
 3. Procedura wyboru projektów – pobierz

 

6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018
“Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół 6/2018 z posiedzenia Rady z dnia 19.10.2018-pobierz
 Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 3/2018-pobierz

 

 Data publikacji: 22/01/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 3/2018

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu:

 

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2

WSPARCIE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 5 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek 2 ; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

                   www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

Pomoc jest przyznawana w formie premii: 60 000,00 zł. (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowanych

Zakres tematyczny operacji :

Podejmowania działalności gospodarczej

 

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, 1588)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

 

Cel szczegółowy 1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i Rozwoju działalności gospodarczej.

 

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z kryteriami formalnymi
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy w tym przez samozatrudnienie w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR: TAK -20 pkt. NIE -0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy TAK- 15 pkt.
NIE- 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze:
-usługowym- 5 pkt.
-produkcyjnym- 15 pkt.

 

5 lub 15

Operacja ma innowacyjny charakter
(technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko. Od 0 do 20 pkt.

 

0-20

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych na terenie objętym LSR:
– osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia/ osoby powyżej 54 roku życia- 5 pkt.
-kobiety- 5 pkt.
-osoby niepełnosprawne- 5 pkt.

 

 

0-15

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK- 15 pkt. NIE- 0 pkt.

 

0-15

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100


MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem (3 komplety)

2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR (Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru)

3. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy lub Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy w przypadku gdy beneficjent nie jest zarejestrowany jako bezrobotny (jeżeli dotyczy)

4. Doświadczenie Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

 

900 000,00 zł (słownie dziewięćset tysięcy złotych 00,100)

Miejsce udostępniania LSR i formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze:

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

Cel(e) szczegółowe LSR

1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

Przedsięwzięcia

1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Liczba podmiotów

30

3

15

27

 

   Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDF)- pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) – pobierz

Kryterium innowacyjności – Informacja dodatkowa do ogłoszenia o naborze wniosków (Pdf)pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word) – pobierz

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) – pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (Pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wnioskodawcy (Pdf) – pobierz

 

Przekierowanie do :

Wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- pobierz
Procedura wyboru projektów – pobierz

 

7. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018
“Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”

Protokółnr 5/2018 z posiedzenia rady z dnia 09.08.2018-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 4/2018-pobierz

Data publikacji: 14.06.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 4/2018

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

 

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2
STWORZENIE WARUNKÓW ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRYZJAZNY MIESZKAŃCOM i TURYSTOM

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 czerwca 2018 r. do 12 lipca 2018 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

Zakres tematyczny operacji :

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD     

Cel szczegółowy 3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcie 3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

0 –lub 15

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD

Tak – 10 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD

– 3 gminy -20 pkt.

– 2 gminy – 15 pkt.
– 1 gmina – 10 pkt.

0-20

Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15pkt.,
Nie – 0 pkt.

0 -15

Operacja przyczyni się do poszerzenia   oferty w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

– mieszkańców – 10 pkt.

– Turystów – 15 pkt.

– mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

 

0-20

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –jeżeli dotyczy

3.Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
56 730,95 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 36 097,90 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 20 633,05 zł

b. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 56 730,95 zł

Miejsce udostępniania LSR
i formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje
o naborze:

 

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej: http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia

3.3.2: Stworzenie warunków aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Liczba obiektów

4 obiekty

0

1

3

2

Liczba przedsięwzięć polegających na rozbudowaniu strony internetowej

Liczba rozbudowanych stron internetowych

1 strona internetowa

0

1

0

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (PDF)-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf)-pobierz

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word) –pobierz

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF) –pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) – pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (PDF) – pobierz

Przekierowanie do:

 1. Wniosków i umów:
 2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej pobierz
 3. Procedura wyboru projektów – pobierz

 

8. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018
Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokółnr 5/2018 z posiedzenia rady z dnia 09.08.2018-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru  nr5/2018-pobierz

Data publikacji: 14.06.2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1

WSPARCIE INNOWACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku
w godz.:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (każdy egzemplarz powinien być trwale spięty z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora):

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja – wysokość refundacji od 100 000,00 zł do 200 610,00 zł – wysokość limitu środków w ramach naboru.

 

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych zgodnie z §18 ust. 1 pkt. 1 lit. a – Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.) zwanym dalej Rozporządzeniem LSR

 

Zakres tematyczny operacji :

Rozwijanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia LSR

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych.

Przedsięwzięcie1.1.1: Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

1.       W odniesieniu do kryterium „Operacja jest połączona
z podnoszeniem kompetencji: Wnioskodawcy – 10pkt., pracowników wnioskodawcy – 15pkt., operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji – 0 pkt.

– wnioskodawca w części B.V zestawienie rzeczowo finansowe operacji wniosku o przyznanie pomocy oraz w pkt. VII Zakres rzeczowo finansowy operacji ppkt. 7.1 biznesplanu zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji – powinien uwzględnić koszt dotyczący podnoszenia kompetencji wnioskodawcy lub pracowników wnioskodawcy: np. udział w kursach, szkoleniach.

2.       W odniesieniu do kryterium „Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali: dotychczas prowadzonej działalności 5 pkt., obszaru LSR 10 pkt., województwa 15 pkt., kraju 20 pkt.”

– Podstawę oceny innowacyjności będzie spełnienie przez Wnioskodawcę zapisów rozdziału 10. „Innowacyjność” Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność. Zgodnie z treścią wskazanego rozdziału, „[…]Innowacyjność będzie polegała na poszukiwaniu nowych pomysłów w rozwiązywania problemów obszaru. W zakresie przedsięwzięć nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości, w tym wzrost zatrudnienia na obszarze LGD innowacyjność będzie rozumiana jako wdrożenie znaczącego udoskonalenia lub wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu oferowanego lub realizowanego przez wnioskodawcę, wynikające z analizy potrzeb klientów i wpływające na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa”. W ramach oceny projektów wnioskodawcy będą zobowiązani wykazać, iż dany produkt, usługa czy procesu w przedsiębiorstwie wcześniej nie występowały oraz, że jest to coś nowego w skali obszaru, województwa czy kraju. Wnioskodawca będzie zobowiązany również do przeprowadzenia analizy potrzeb Klienta co będzie stanowiło podstawę oceny innowacyjności projektu.”

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku analizę potrzeb Klienta w ramach której w zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności należy przedstawić wyniki   badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru LGD (Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza), województwa lub kraju – dotyczącego zapotrzebowania na wprowadzenie oferowanego produktu czy usługi. Analiza powinna zawierać pytania zawarte w ankiecie wraz z ilością udzielonych odpowiedzi oraz jej wyniki i dokładny opis przeprowadzonego   badania m.in. liczbę osób uczestników badania w jakim terminie zostało przeprowadzone oraz w jakiej formie – czy był to wywiad telefoniczny (spis numerów), badanie internetowe czy też tradycyjna ankieta.
W zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności badanie powinno obejmować
w skali obszaru LSR – 380 osób (pomiar na poziomie błędu 5%
w odniesieniu do liczby mieszkańców obszaru LGD – 42 155 osób)
w skali województwa – 600 osób (pomiar na poziomie błędu 4%
w odniesieniu do liczby dorosłych mieszkańców województwa) podkarpackiego – 1 410 000 osób)
w skali kraju 1067 osób (pomiar na poziomie błędu 3% w odniesieniu do liczby dorosłych mieszkańców kraju – 31 000 000 osób)

Wnioskodawca także powinien dołączyć do wniosku analizę z której,
w zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności wynika, że dany produkt usługa czy proces w przedsiębiorstwie wcześniej nie występowały i że jest to coś nowego w skali obszaru, województwa czy kraju. W analizie (np. na podstawie wydruku z CEDIG) należy wskazać firmy/podmioty o tym samym pkd lub tożsamym funkcjonującym na rynku oraz udowodnić że wskazane podmioty planowanej przez wnioskodawcę usługi produktu czy procesu nie oferują (np. na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od tych podmiotów, wydruki zakresu oferowanych usług i produktów ze stron internetowych).

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy na każde rozpoczęte 100, 000,00 zł dotacji w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR:
– 1 miejsce pracy – 10 pkt.
– 2 miejsca pracy – 15 pkt.
– 3 miejsca pracy – 20 pkt.
NIE- 0 pkt.

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji:
– wnioskodawcy – 10 pkt.
– pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.
– Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji- 0 pkt,

 

0 lub 15

 

Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o charakterze:
– usługowym – 5 pkt.
– produkcyjnym – 15 pkt,

 

5 lub 15

 

Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
– dotychczas prowadzonej działalności – 5 pkt.
– obszaru LSR – 10 pkt.
– województwa – 15 pkt.
-kraju- 20 pkt,

 

 

0 – 20

 

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych na terenie objętym LSR:
– osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia/ osoby powyżej 54 roku życia- 5 pkt.
– kobiety- 5 pkt.
– osoby niepełnosprawne- 5 pkt,

 

 

0 – 15

 

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające
TAK- 15 pkt, NIE- 0 pkt.

 

0 – 15

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

200 610,00 zł (słownie dwieście tysięcy sześćset dziesięć złotych)

 

Miejsce udostępniania LSR i formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze:

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 1 Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

 Liczba podmiotów

 5

 1

 2

2

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDF)-pobierz

  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) -pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word)-pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (PDF)-pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- pobierz

 

9. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019
Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół 2/2019 z posiedzenia Rady z dnia 11.10.2019 – pobierz

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r- pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 1/2019-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2019 –pobierz

Lista rankingowa operacji nie wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2019 –pobierz

 Data publikacji: 07.06.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

    Nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza  nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu:

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2

WSPARCIE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2; 
36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym 
w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcęjednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

                    www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Pomoc jest przyznawana w formie premii: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowanych

Zakres tematyczny operacji :

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

 

Cel szczegółowy 1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Przedsięwzięcie 1.1.2Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z kryteriami formalnymi
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój 
  i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR)  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy w tym przez samozatrudnienie w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR: TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy 
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt

0 lub 15

Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze:
– usługowym – 5 pkt.
– produkcyjnym – 15 pkt..

 

5 lub 15

Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
– obszaru LSR – 10 pkt

– województwa – 20 pkt

Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt

 

0 lub 10 lub 20

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:

– osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy  do ukończenia 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5 pkt.

– kobiety – 5 pkt.

– osoby niepełnosprawne – 5 pkt.

– operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

 

 

0 lub 5 lub 10 lub 15

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt.

 

0 lub 15

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.


Kryterium premiujące

Zaspokajanie potrzeb z grup de faworyzowanych 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem 
(3 komplety)

2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR (Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru)

3. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy lub Oświadczenie 
o statusie Wnioskodawcy w przypadku gdy beneficjent nie jest zarejestrowany jako bezrobotny (jeżeli dotyczy)

4. Doświadczenie Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

 

120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku 
o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia:

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umowb/
Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

 

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji

Strona internetowa Lokalnej Grupy działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.04.2018)

http://www.lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

 

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://www.lgd-trygon.pl/procedury-wyboru-projektowb/

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

Cel(e) szczegółowe LSR

1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

Przedsięwzięcia

1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Liczba podmiotów

30

28

2

2

 

   Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
  Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek 
  w godzinach od 7:30 – 15:00.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (pdf) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf)- pobierz

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu podejmowania działąlaności gospodarczej (Pdf) – pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word) – pobierz

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) – pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (Pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wnioskodawcy (Pdf) – pobierz

 

Przekierowanie do wniosków i umów – II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 

– Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów 

Kryteria wyboru operacji

– Regulamin organu decyzyjnego

 

10. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019
Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r-pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 2/2019-pobierz

 

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 2/2019-pobierz

 

 Data publikacji: 07.06.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Nr 2/2019

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza  nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu:

ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W  TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1

WSPARCIE INNOWACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2; 
36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym 
w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

 

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

                    www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

Refundacja – wysokość refundacji od 100 000,00 zł do 300 000,00 zł.  

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych zgodnie z §18 ust. 1 pkt. 1 lit. a – Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Zakres tematyczny operacji :

Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

 

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych.

 

Przedsięwzięcie 1.1.1Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój 
  i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy (pełne etaty) zgodnie z wymaganym minimum zakładanym w rozporządzeniu MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 lub dodatkowych miejsc pracy (pełne etaty) ponad zakładane minimum wynikające z ww. rozporządzenia LSR

– zakładane minimum wynikające z rozporządzenia – 5 pkt.

– utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy – 10 pkt

– utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 15 pkt

– utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy 20 pkt

Nie – 0 pkt

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji: 
– wnioskodawcy – 10 pkt
– pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.

Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji – 0 pkt.

0 lub 10 lub 15

Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o charakterze:
– usługowym – 5 pkt.
– produkcyjnym – 15 pkt.

 

 

5 lub 15

Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
– obszaru LSR – 10 pkt

– województwa – 20  pkt

– operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt

 

0  lub 10  lub 20

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:

– osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy  do ukończenia do 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5 pkt.

– kobiety – 5 pkt.

– osoby niepełnosprawne – 5 pkt.

– operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

 

 

0 lub 5 lub 10 lub 15

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt.

 

0 lub 15

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

 

Kryterium premiujące

Utworzenie większej liczby miejsc pracy, ponad zakładane minimum wynikające 
z rozporządzenia LSR

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem (3 komplety)

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

 

400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku 
o udzielenie wsparcia, wniosku 
o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia:

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umowb/
Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

 

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.04.2018)

http://www.lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

 

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://www.lgd-trygon.pl/procedury-wyboru-projektowb/

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

Cel(e) szczegółowe LSR

1.1. Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych

Przedsięwzięcia

1.1.1: Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości  

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Liczba podmiotów

5

3

2

2

 

   Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
  Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (pdf) – pobierz

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf)- pobierz

 Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu rozwijania działąlaności gospodarczej (Pdf) – pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) – pobierz

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Pdf) – pobierz

 

Przekierowanie do wniosków i umów – I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 

– Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów 

Kryteria wyboru operacji

– Regulamin organu decyzyjnego

 

11. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019
“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

 

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r- pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 3/2019-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 3/2019-pobierz

 Data publikacji: 07.06.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 3/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO 
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 
36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe 

Zakres tematyczny operacji :

Zachowania dziedzictwa lokalnego
 

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych           

Cel szczegółowy 2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji 
i zwyczajów

Przedsięwzięcie 2.2.1Kultywowanie lokalnych tradycji.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu 
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym 
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi 
  w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt

Nie – 0 pkt

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0 lub 5 lub 10

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR. 
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada:

–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego 

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary 

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych 

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

 

 

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Kryterium premiujące

Wykorzystanie czynników stanowiących mocne strony obszaru

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
160 000,00 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 101 808,00 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 58 192,00 zł

b. organizacje pozarządowe

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 160 000,00 zł

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku 
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:  http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umowb/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.04.2018)

http://www.lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

 

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://www.lgd-trygon.pl/procedury-wyboru-projektowb/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych

Cel(e) szczegółowe LSR

2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

Przedsięwzięcia

2.2.1Kultywowanie lokalnych tradycji

 

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba przedsięwzięć których celem jest zakup nowego wyposażenia dla zespołów.

Sztuka

4 komplety strojów

3

1

1

2

Liczba przedsięwzięć których celem jest wydanie publikacji

Sztuka

4 publikacje

3

1

1

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
  Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 
  (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (pdf) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF) – pobierz

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego (Pdf) – pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) –pobierz

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 

– Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów 

Kryteria wyboru operacji

– Regulamin organu decyzyjnego

 

12. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019
“Promowanie obszaru objętego LSR”

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r- pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 4/2019-pobierz
Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 4/2019 –pobierz

 

Data publikacji: 07.06.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Nr 4/2019

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2

STWORZENIE WARUNKÓW, ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM I TURYSTOM

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe
 

Zakres tematyczny operacji :

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

 

Przedsięwzięcie 3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu 
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym 
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak-20pkt.

Nie – 0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja przyczyni się do promocji obszaru objętego LGD
Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD
– 3 gminy – 20 pkt.

-2 gminy – 15 pkt.

-1 gmina – 10 pkt.

10 lub 15 lub 20

Operacja przyczyni się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

-mieszkańców – 10 pkt.

– turystów – 15 pkt.

-mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

 

 

 

10 lub 15 lub 20

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
67 500,00 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 42 950,25 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta –24 549,75 zł

b. organizacje pozarządowe:

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 67 500,00 zł

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku 
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem: 
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umowb/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.04.2018)

http://www.lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

 

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://www.lgd-trygon.pl/procedury-wyboru-projektowb/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia

3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Liczba obiektów

4 obiekty

3

1

1

2

Liczba przedsięwzięć polegających na rozbudowaniu strony internetowej

Liczba rozbudowanych stron internetowych

1 strona internetowa

1

0

0

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
  Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (pdf) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF) – pobierz

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Pdf) – pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) – pobierz

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 

– Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów 

Kryteria wyboru operacji

– Regulamin organu decyzyjnego