698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Formularze wniosków i umów

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 4z –pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 4z –pobierz

 2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z –pobierz)

3) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (.pdf) – pobierz
 • Biznesplan (.docx) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe (.excel) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – pobierz

 4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstw

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8 z)Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz

 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca-pobierz

 7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – Pobierz

 8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – pobierz

9) Sprawozdanie z realizacji biznesplanu – Pobierz

  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 4z – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 4z – pobierz
 •  Załącznik B.VII oraz B.IV.A.6 – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 4z) – pobierz

 3) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (.pdf) – pobierz
 • Biznesplan (.docx) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe (xlsx) pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – pobierz

 4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) –Pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (biznesplan)- Pobierz
 • Załącznik nr 2 (wykaz działek ewidencyjnych (exel.) – Pobierz
 • Załącznik nr 3 (Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu (pdf) –Pobierz
 • Załącznik nr 4 – Pobierz
 • Załącznik nr 5 – Pobierz
 • Załącznik nr 6- Pobierz

 5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – pobierz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz

 7)  Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.excel) – pobierz

 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) – pobierz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z –pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – pobierz

  Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz
 • Załącznik -informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – Pobierz

 5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – pobierz