698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Data publikacji: 07.05.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2021

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH,
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Termin składania wniosków
o przyznanie pomocy:

 od 24 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku
w godz:

Poniedziałek – Piątek  w godz. 8:00 – 16:00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

b. wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny operacji :

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a.      umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b.      skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn.zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD; 

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej;

Przedsięwzięcie 3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas dojazdu  pomiędzy tymi obiektami

Tak-20 pkt., Nie-0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców
Tak-20 pkt, nie-0 pkt

0 lub 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom klimatycznym

Tak-10pkt, nie-0 pkt

0 lub 10

Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy de faworyzowanej na terenie objętym LSR

– osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;

– kobiety – 10 pkt.;

– osoby niepełnosprawne – 10pkt.;

– osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;

– operacja nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

0 lub 10 lub 20
lub 30 lub 40

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
119 242,92
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 476 971,68 zł)

Jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 75 874,27€ (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 303 497,08 zł)
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 43 368,65 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EURO stanowi 173 474,60 zł)

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 25.02.2021)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/  

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 25.03.2021)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcia

3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Wskaźniki

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

Liczba operacji

8 operacji

6 operacji

2 operacje

2 operacje

2

Liczba wybudowanych lub przebudowanych kilometrów dróg

Liczba km dróg

7 km dróg

5,27 km
dróg

1,73 km
dróg

1,73 km
dróg

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00
  oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371
 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17) 867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH (PDF) – POBIERZ 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pdf) – pobierz 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (word)  – pobierz

Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wybory (pdf) – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 25.02.2021)
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 25.03.2021r.)
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
 5. Regulamin organu decyzyjnego

 


Data publikacji: 04.08.2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2020

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH,
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 31 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

b. wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny operacji :

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a.      Umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b.      Skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

 

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn.zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD; 

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej;

 

Przedsięwzięcie 3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas dojazdu  pomiędzy tymi obiektami

Tak-20 pkt., Nie-0 pkt.

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców
Tak-20 pkt, nie-0 pkt

0 lub 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom klimatycznym

Tak-10pkt, nie-0 pkt

0 lub 10

Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy de faworyzowanej na terenie objętym LSR

– osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;

– kobiety – 10 pkt.;

– osoby niepełnosprawne – 10pkt.;

– osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;

– operacja nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

0 lub 10 lub 20
lub 30 lub 40

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
188 627,68 zł

Jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 120 023,79 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 68 603,89 zł

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

 

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.05.2020)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/  

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej;

 

Przedsięwzięcia

3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

 

Wskaźniki

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

Liczba operacji

7 operacji

5 operacji

2 operacje

2 operacje

2

Liczba wybudowanych lub przebudowanych kilometrów dróg

Liczba km dróg

6,83 km dróg

5,02 km
dróg

1,80 km
dróg

1,80 km
dróg

W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH (PDF) -POBIERZ

  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) -POBIERZ

  ZAŁĄCZNIKI:
  Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word)- POBIERZ
  Załącznik nr 1 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (PDF) -POBIERZ

  Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  Ważne dokumenty dotyczące naboru:
  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego prze Społeczność na lata 2014-2020
  2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Loklanego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzroami stosownych dokumentów (obowiązująca od 09.04.2019r.)
  3. Kryteria wyboru operacji
  4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych (Pdf)
  5. Regulamin organu decyzyjnego