698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Data publikacji: 22.03.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 5/2022

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH,
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Termin składania wniosków
o przyznanie pomocy:
 

od 6 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku
w godz:

 

Poniedziałek – Piątek  w godz. 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: 1. Pomoc jest przyznawana w formie:

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

b. wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny operacji : Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a.       umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b.       skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn.zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD;

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej;

Przedsięwzięcie 3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas dojazdu  pomiędzy tymi obiektami

Tak-20 pkt., Nie-0 pkt.

0  lub 20
Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców
Tak-20 pkt, nie-0 pkt
0 lub 20
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji
o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom klimatycznym

Tak-10pkt, nie-0 pkt

0 lub 10
Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy de faworyzowanej na terenie objętym LSR tj.:

– osób nieaktywnych zawodowo do 34 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 54 roku życia – 40 pkt;

– operacja nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

0 lub 40

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.
Kryterium premiujące. Realizowanie operacji w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż  5 tys. mieszkańców.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (uzasadnienie zgodności operacji z LSR)

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
74 796,89
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 299 187,56 zł)
Jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 47 593,26 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 190 373,04 zł)
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 27 203,63 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 108 814,52 zł)
Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji: Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 28.09.2021)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR
3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej;
Przedsięwzięcia
3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej
Wskaźniki
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego Liczba operacji 10 operacji 9 operacji 1 operacja 1 operacja
2 Liczba wybudowanych lub przebudowanych kilometrów dróg Liczba km dróg 7,5 km dróg 6,19 km
dróg
1,31 km
dróg
1,31 km
dróg

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371
 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 5-2022 – Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych (pdf) – pobierz

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki (pdf) – pobierz

Załącznik-nr-1-OPIS-PROJEKTU-W-ODNIESIENIU-DO-LOKALNYCH-KRYTERIÓW-WYBORU (word) – pobierz

Załącznik-nr-1-OPIS-PROJEKTU-W-ODNIESIENIU-DO-LOKALNYCH-KRYTERIÓW-WYBORU (pdf) – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 28.09.2021r.)
 3. Kryteria wyboru operacji.
 4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowch
 5. Regulamin organu decyzyjnego

Data publikacji: 16.12.2021wprd

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2022

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH,
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 

Termin składania wniosków
o przyznanie pomocy:
 

od 31 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku
w godz:
 Poniedziałek – Piątek  w godz. 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: 1. Pomoc jest przyznawana w formie:

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

b. wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny operacji : Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a.      umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b.      skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn.zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD;

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej;

 

Przedsięwzięcie 3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas dojazdu  pomiędzy tymi obiektami

Tak-20 pkt., Nie-0 pkt.

0  lub 20
Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców
Tak-20 pkt, nie-0 pkt
0 lub 20
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji
o podobnym charakterze.
– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt. – realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom klimatycznym

Tak-10pkt, nie-0 pkt

0 lub 10
Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy de faworyzowanej na terenie objętym LSR tj.:

– osób nieaktywnych zawodowo do 34 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 54 roku życia – 40 pkt;

– operacja nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

0 lub 40

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.
Kryterium premiujące. Realizowanie operacji w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż  5 tys. mieszkańców.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (uzasadnienie zgodności operacji z LSR)

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
77 000,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 308 000,00 zł)
Jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 48 995,10 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 195 980,40 zł)
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 28 004,90 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 112 019,60 zł)
Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:
 
Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji: Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 28.09.2021)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 28.09.2021)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR
3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej;
Przedsięwzięcia
3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

 

Wskaźniki
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego Liczba operacji 10 operacji 8 operacji 2 operacje 2 operacje
2 Liczba wybudowanych lub przebudowanych kilometrów dróg Liczba km dróg 7,5 km dróg 6,34 km
dróg
1,16 km
dróg
1,16 km
dróg

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00, Tel. (17) 867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych(PDF)-POBIERZ

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki (PDF)-POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik-nr-1-OPIS-PROJEKTU-W-ODNIESIENIU-DO-LOKALNYCH-KRYTERIÓW-WYBORU – POBIERZ

Załącznik-nr-1-OPIS-PROJEKTU-W-ODNIESIENIU-DO-LOKALNYCH-KRYTERIÓW-WYBORU – POBIERZ

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 28.09.2021r.)
 3. Kryteria wyboru operacji.
 4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów-budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
 5. Regulamin organu decyzyjnego