698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Plan włączenia społeczności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 planuje włączenie społeczności lokalnej, w której skład wejdą lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych. Proces ten zostanie poprzedzony utworzeniem specjalnego zespołu roboczego złożonego z pracowników biura LGD oraz członków Zarządu. Zespół roboczy odpowiedzialny będzie za koordynację prac nad strategią i organizację spotkań ze społecznością lokalną.
Mając na uwadze partycypacyjny charakter LSR, w celu zagwarantowania udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia strategii, LGD przeprowadzi kampanię informacyjną na stronie internetowej LGD oraz gmin członkowskich tj. Boguchwała, Lubenia i Świlcza. Również na stronie internetowej LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” zostanie zamieszczona informacja zakładka „wsparcie przygotowawcze”. Zostanie tam zamieszczony harmonogram spotkań z lokalną społecznością zawierający termin, miejsce oraz program i cel spotkania.
Na obszarze każdej z Gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane po jednym spotkaniu. Podczas spotkań przedstawiona zostanie wstępna diagnoza opracowana przez zespół roboczy, będą rozdawane ankiety mające na celu zbadanie opinii mieszkańców biorących udział w spotkaniach, z których zostaną wyciągnięte wnioski. Omawiane będą również główne założenia podejścia LEADER w szczególności zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi, partnerstwem w realizacji LSR oraz zapoznanie się z potrzebami i problemami lokalnej społeczności oraz propozycjami ich rozwiązania Spotkania będą miały charakter otwarty
i każdy chętny będzie mógł wziąć w nich aktywny udział.
Dodatkowo celem dotarcia oraz poznania opinii i oczekiwań jak najszerszej grupy mieszkańców w ramach procesu przygotowania LSR będą wykorzystane zróżnicowane środki komunikacji w tym elektronicznej. Zakłada się realizację badania ankietowego, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej LGD oraz na stronach internetowych Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. Głównym celem badań ankietowych będzie identyfikacja potrzeb mieszkańców, potencjalnych beneficjentów, gmin członkowskich oraz rozwoju obszaru LGD. Zebrane dane w trakcie spotkań oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pomogą w opracowaniu diagnozy obszaru, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników produktu i rezultatu co w efekcie przyczyni się do wypracowania głównych kierunków działań i założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, identyfikacji grup docelowych oraz defaworyzowanych. W komunikacji z lokalną społecznością w szczególności z osobami starszymi przewiduje się w sytuacjach tego wymagających zastosowanie również tradycyjnych metod komunikacji jak np. kontakt telefoniczny czy korespondencja e-mail (na podstawie bazy adresowej LGD „Trygon Rozwój i Innowacja) czy też rozmów indywidualnych prowadzonych zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie.
Członkowie zespołu roboczego będą uczestniczyć we wszystkich etapach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju począwszy od analizy danych statystycznych z GUS, MOPS, GOPS, UP poprzez analizę ankiet, wniosków ze spotkań, wypracowaniu ostatecznej diagnozy, rozdziałów LSR oraz pozostałych jej elementów i poddanie ich ostatecznym konsultacjom społecznym.
W końcowym etapie prac opracowana strategia zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD oraz gmin w celu poddania jej do ostatecznej konsultacji przez lokalną społeczność. Konsultacje z określonym końcowym terminem, odbędą się on-line oraz osobiście w biurze LGD w godzinach jego pracy. Dodatkowo ostateczna wersja lokalnej strategii rozwoju zostanie zaprezentowana lokalnej społeczności w trakcie spotkania podsumowującego prace nad LSR w Gminie Boguchwała. Uczestnicy konsultacji będą mieli możliwość swobodnego wyrażania opinii za pomocą specjalnie udostępnionego formularza. Podczas wszystkich realizowanych działań w związku z opracowaniem LSR będzie zamieszczona informacja
o otrzymanej pomocy z EFROW w ramach PROW 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020.
Lokalna Strategia Rozwoju zostanie opracowana z transparentnym udziałem lokalnej społeczności. Włączenie mieszkańców w prace nad LSR jest niezbędne w zakresie określenia celów i działań. Prace nad LSR zostały podzielone na trzy etapy:
I. Etap definiowania potrzeb i problemów zostanie wypracowany w oparciu
o następujące metody:
1. Analizę danych zastanych w oparciu o dane z GUS, PUP, MOPS i GOPS, zawierających informacje o zasobach obszaru, kierunkach rozwoju przedsiębiorczości, strukturze społeczności lokalnej, problemach na rynku pracy.
2. Spotkania infromacyjno-konsultacyjne- ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców obszaru, po jednym w każdej z Gmin wchodzących w skład LGD. Podczas spotkań zostanie wypracowana analiza SWOT-słabych i mocnych stron obszaru oraz szans i zagrożeń.
3. Spotkania zespołu roboczego ds. opracowania LSR
4. Konsultacje indywidualne w Biurze LGD od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy biura.
II. Etap określenia celów i formułowania wskaźników oraz identyfikacji grup docelowych- zostanie wypracowany poprzez udział lokalnej społeczności w formie:
1. Badanie ankietowego – zostanie przeprowadzone elektronicznie (poprzez zamieszczenia ankiet na stronie internetowej LGD oraz na stronach Gmin jak również papierowego poprzez wypełnienia ankiet podczas spotkań
z mieszkańcami jak również udostępnianie ich w Gminnych punktach użyteczności publicznej tj. Urzędy Gmin, w Gminnych Bibliotekach Publicznych oraz jej filiach, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Ośrodkach Kultury. Badanie ankietowe będzie zawierało pytania zamknięte jak również pytanie otwarte. Ankietowani będą mieli możliwość wypowiedzenie się
w zakresie propozycji na wydatkowanie środków.
2. Spotkania zespołu roboczego ds. opracowania LSR.
3. Konsultacje indywidualne w Biurze LGD od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy biura.
III. Etap akceptacji ostatecznej wersji LSR odbędzie się w formie
1. Konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie gotowego projektu LSR na stronie www.lgd-trygon.pl oraz stronach Gmin wchodzących w skład LGD oraz udostępnienie specjalnego formularza zgłaszania uwag. Konsultacje będą również miały formę konsultacji indywidualnych w biurze LGD.
2. Spotkania zespołu roboczego w celu uwzględnienia uwag mieszkańców.
3. Spotkanie podsumowujące w Gminie Boguchwała- gdzie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ostateczna wersją dokumentu.
4. Akceptacja dokumentu przez Walne Zebranie Członków-głosowanie członków Stowarzyszenia.