698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Data publikacji: 28.02.2017r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      

za okres od 26 lipca 2016r. do 31.12.2016r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp.ZADANIEKwota dofinansowania w zł
IKoszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii *87 974,66
1Zapewnienie funkcjonowania biura LGD14 748,33
2Koszty wynagrodzeń personelu  66 801,33
3Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady)6 425,00
IIAktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków**13 399,10
 RAZEM:  101 373,76
Data publikacji 28.02.2018

 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2017r. do 31.12.2017r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp.ZADANIEKwota dofinansowania w zł
IKoszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii *173 858,09
1Zapewnienie funkcjonowania biura LGD34 778,39
2Koszty wynagrodzeń personelu  133 556,70
3Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady)5 523,00
IIAktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków**18 148,35
 RAZEM:  192 006,44
data publikacji: 27.02.2019r.

 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2018r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp.ZADANIEKwota dofinansowania w zł
IKoszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii *209 622,27
1Zapewnienie funkcjonowania biura LGD48 902,44
2Koszty wynagrodzeń personelu  149 051,60
3Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady)11 668,23
IIAktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków**18 282,31
 RAZEM:  227 904,58
 Data publikacji 25.02.2020r.

ESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2019r. do 31.12.2019r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp.ZADANIEKwota dofinansowania w zł
IKoszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii *221 832,65
1Zapewnienie funkcjonowania biura LGD60 354,82
2Koszty wynagrodzeń personelu  156 464,83
3Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2019 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady)5 013,00
IIAktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków**22 611,97
 RAZEM:  244 444,62