698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Wsparcie przygotowawcze

W dniu 10 czerwca 2022 r Lokalna Grupa Działania “Trygon-Rozwój i Innowacja” podpisała umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na poddziałanie 19.1  wsparcie przygotowawcze. Do Lokalnej Grupy Działania trafi 74 000 zł. wypłacane w dwóch transzach pierwszej 14 800 zł i drugiej 59 200 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

W proces powstania strategi LGD planuje  włączenie lokalnej społeczności w skład której wejdą lokalni partnerzy  społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych. Proces ten zostanie poprzedzony utworzeniem specjalnego zespołu roboczego złożonego z pracowników biura oraz członków Zarządu. Zespół roboczy odpowiedzialny będzie za koordynację prac nad strategią i organizację spotkań ze społecznością lokalną. Na obszarze każdej z gmin zostanie zorganizowane po jednym spotkaniu. Podczas spotkań przedstawiona zostanie wstępna diagnoza opracowana przez zespół roboczy, będą rozdawane ankiety mające na celu zbadanie opinii mieszkańców biorących udział w spotkaniach, z których zostaną wyciągnięte wnioski. Omawiane również będą główne założenia podejścia LEADER w szczególności zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją,  środowiskiem i klimatem., zmianami demograficznymi oraz zapoznanie się z potrzebami i problemami lokalnej społeczności z propozycją ich rozwiązania. Spotkania będą miały charakter otwarty i każdy chętny będzie mógł wziąć w nich udział. Ponadto opracowywana Lokalna Strategia Rozwoju będzie poddawana konsultacjom społecznym na każdym etapie jej prac. Konsultacje będą odbywały się w biurze LGD -Plac Rynek 1 w Boguchwale jak również online. Osoby biorące udział w konsultacjach będą mogły wyrazić opinie za pomocą specjalnego formularza. Dodatkowo w Gminie Boguchwała zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące prace nad LSR- gdzie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ostateczną wersja dokumentu. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie udostępniony w późniejszym  czasie.