698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Projekty grantowe

Data publikacji: 26.10.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowania dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego
oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 10 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: Refundacja – wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, dysponowania przez LGD odpowiednich środków finansowych.
Wyprzedzające finansowanie nie dotyczy grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.):

• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej

• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

Grupy docelowe Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie
Zakres tematyczny projektu grantowego : Zachowanie dziedzictwa Lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt

Nie – 0 pkt

0 lub 20
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
0 lub 15
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
0 lub15
Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15
Operacja zakłada:

–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu 30 PUNKTÓW
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu: 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
16 787,11
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi
67 148,44 zł)
16 787,11 € – według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 67 148,44 (słownie: sześćdziesiąt siedem sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 44/100)
Wysokość kwoty grantu Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
Termin realizacji Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2023 r. –czerwiec 2024 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: styczeń 2024 r. – maj 2024 r.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rewitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. Pkt. 6.7.WoPP)
Cel ogólny LSR
Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim  Liczba obiektów 8 obiektów 7 obiektów 1 obiekty 0 obiektów
2 Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznych Liczba operacji 5 operacji 4 operacje 1 operacja 0 operacji

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

OGŁOSZENIE O NABORZE 2-2023-G -granty (zachowanie dziedzictwa) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami – pobierz

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.09.2023

2.Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów wraz z załącznikami

3. Kryteria wyboru operacji

4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

5. Umowa o powierzenie grantu – pobierz

6. Regulamin organu decyzyjnego


Data publikacji: 14.04.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowania dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego
oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 2 maja 2023 r. do 15 maja 2023 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:
 

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl
Forma wsparcia:

Refundacja – wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, dysponowania przez LGD odpowiednich środków finansowych.
Wyprzedzające finansowanie nie dotyczy grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.):

• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej

• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

Grupy doceloweOrganizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie
Zakres tematyczny projektu grantowego :

Zachowanie dziedzictwa Lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt

Nie – 0 pkt

0 lub 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.0 lub 15
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.0 lub15

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada:

–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu30 PUNKTÓW
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
15 000,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi
60 000,00 zł)
15 000,00 € – według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Wysokość kwoty grantuWartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
Termin realizacjiPlanowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: wrzesień 2023 r. –czerwiec 2024 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: październik 2023 r. – maj 2024 r.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rewitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. Pkt. 6.7.WoPP)
Cel ogólny LSR
Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego
Wskaźnik
Lp.Nazwa wskaźnika ujętego w LSRJedn. miaryWartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacjiWartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji1Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Liczba obiektów8 obiektów7 obiektów1 obiekty0 obiektów2Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznychLiczba operacji4 operacje4 operacje0 operacji0 operacji

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2023/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – granty – pobierz 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami – pobierz

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 21.02.2023

2.Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów wraz z załącznikami

3. Kryteria wyboru operacji

4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

5. Umowa o powierzenie grantu – pobierz

6. Regulamin organu decyzyjnego

——————————————————————————————————————————————————————–

Data publikacji: 27.05.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowania dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego
oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 10 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:
 Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl
Forma wsparcia:

Refundacja – wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, dysponowania przez LGD odpowiednich środków finansowych.

Wyprzedzające finansowanie nie dotyczy grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Beneficjenci pomocyGrantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.):• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnia, zamieszkała na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadząca działalności gospodarczej• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną
Grupy doceloweOrganizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie
Zakres tematyczny projektu grantowego :

Zachowanie dziedzictwa Lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt

Nie – 0 pkt

0 lub 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.0 lub 15
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.0 lub15

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada:

–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu30 PUNKTÓW
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
25 000,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi
100 000,00 zł)
25 000,00 € – według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Wysokość kwoty grantuWartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
Termin realizacjiPlanowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2022 r. –czerwiec 2024 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: styczeń 2023 r. – kwiecień 2024 r.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rewitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. Pkt. 6.7.WoPP)
Cel ogólny LSR
Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego
Wskaźnik
Lp.Nazwa wskaźnika ujętego w LSRJedn. miaryWartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacjiWartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji1Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Liczba obiektów8 obiektów5 obiektów3 obiekty3 obiekty2Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznychLiczba operacji4 operacje4 operacje0 operacji0 operacji

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371
 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2022/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – granty – pobierz

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki -pobierz

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami – pobierz

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021

2.Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów wraz z załącznikami

3. Kryteria wyboru operacji

4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

5. Umowa o powierzenie grantu – pobierz

6. Regulamin organu decyzyjnego

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

Data publikacji: 16.12.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2022/G

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowania dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego
oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 31 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
  i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: Refundacja – wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, dysponowania przez LGD odpowiednich środków finansowych.

Wyprzedzające finansowanie nie dotyczy grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Beneficjenci pomocy Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.):• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną
Grupy doceloweOrganizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie
Zakres tematyczny projektu grantowego :

Zachowanie dziedzictwa Lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt

Nie – 0 pkt

0 lub 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.0 lub 15
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.0 lub15

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada:

–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu30 PUNKTÓW
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
25 000,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi
100 000,00 zł)
25 000,00 € – według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Termin realizacjiPlanowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: czerwiec 2022 r. –czerwiec 2024 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: wrzesień 2022 r. – kwiecień 2024 r.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rewitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. Pkt. 6.7.WoPP)

Cel ogólny LSR

Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

Cel szczegółowy 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Wskaźnik
Lp.Nazwa wskaźnika ujętego w LSRJedn. miaryWartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacjiWartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji1Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Liczba obiektów8 obiektów5 obiektów3 obiekty3 obiekty2Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznychLiczba operacji4 operacje4 operacje0 operacji0 operacji

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371
 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE -granty (zachowanie dziedzictwa)-POBIERZ 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele-granty -POBIERZ

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami

Ważne dokumenty dotyczące naboru:
1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021

2.Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów wraz z załącznikami

3.Kryteria wyboru operacji

4.Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów -zachowanie dziedzictwa lokalnego

5.Umowa o powierzenie grantu-pobierz

6.Regulamin organu decyzyjnego