698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Projekty grantowe

Data publikacji: 04.08.2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 3/2020/G

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków

o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowania dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

Od 31 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. do godz. 16.00

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06),
od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

Refundacja – wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, dysponowania przez LGD odpowiednich środków finansowych.

Wyprzedzające finansowanie nie dotyczy grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

Grupy docelowe

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie

Zakres tematyczny projektu grantowego :

Zachowanie dziedzictwa Lokalnego – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
 i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20 pkt; Nie – 0 pkt.

0 lub 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub15

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada:

–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego 

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary 

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych 

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100)

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: styczeń 2021 r. – grudzień 2021 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2021 r. – listopad 2021 r.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rewitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

   

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. Pkt. 6.7.WoPP)

Cel ogólny LSR

Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel(e) szczegółowe LSR

Cel szczegółowy 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim

 Liczba obiektów

5 obiektów

2 obiekty

3 obiekty

3 obiekty

2

Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznych

Liczba operacji

4 operacje

2 operacje

2 operacje

2 operacje

                   

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

          Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

          Wtorek 9:00 – 17:00

         oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W ZAKRESIE ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO (PDF) – POBIERZ

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf)- POBIERZ

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – POBIERZ

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego prze Społeczność na lata 2014-2020

2. Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów wraz z załącznikami

3. Kryteria wyboru operacji

4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu: Zachowania dziedzictwa lokalnego

5. Umowa o powierzenie grantu

6. Regulamin organu decyzyjnego