698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Proces powstawania LSR na lata 2014-2020

Poradnik dla LGD w zaktresie opracowania LSR na lata 2014-2020

Budowa LSR

Stowarzyszenie LGD „Trygon Rozwoj i Innowacja” informuje, o rozpoczęciu prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”” w ramach Leader PROW 2014-2020. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców obszaru LGD z prośbą o przedstawienie propozycji zakresów tematycznych, które wymagają wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej. Składając propozycje prosimy mieć na uwadze program Leader (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w ramach PROW 2014 – 2020.

Uwagii prosimy przesyłać  na adres mailowy Stowarzyszenia: trygon@lgd-trygon.pl

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

 Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)Termin spotkania wraz z godzinami spotkaniaPlanowany program spotkania
 1234
1.Gmina BoguchwałaBoguchwała/Sala Widowiskowa Urzędu Miejskiego w Boguchwale (36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134)14.09.2015r.  
16:00-18:30
16:00 – rozpoczęcie spotkania;
16:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
16:20 – prezentacja diagnozy obszaru objętego LSR;
17:00  przerwa
17:10 prezentacja  wstępnej analizy SWOT;
17:30 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
18:30  zakończenie spotkania
2.Gmina ŚwilczaTrzciana/Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie (36-071 Trzciana 353c)15.09.2015r.  
16:00-18:30
16:00 – rozpoczęcie spotkania;
16:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
16:20 – prezentacja diagnozy obszaru objętego LSR;
17:00  przerwa
17:10 prezentacja  wstępnej analizy SWOT;
17:30 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
18:30  zakończenie spotkania
3.Gmina LubeniaLubenia/Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni (36-042 Lubenia131)16.09.2015r. 
16:00-18:30
16:00 – rozpoczęcie spotkania;
16:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
16:20 – prezentacja diagnozy obszaru objętego LSR;
17:00  przerwa
17:10 prezentacja  wstępnej analizy SWOT;
17:30 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
18:30  zakończenie spotkania
4.Gmina BoguchwałaBoguchwała/Sala Widowiskowa Urzędu Miejskiego w Boguchwale (36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134)12.10.2015  
16:00-18:00
16:00 – rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
16:25 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
16:50 – przerwa
17:00  – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR
18:00  zakończenie spotkania
5.Gmina ŚwilczaTrzciana/Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie (36-071 Trzciana 353c)13.10.2015    
16:00-18:00
16:00 – rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
16:25 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
16:50 – przerwa
17:00  – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR
18:00  zakończenie spotkania
6.Gmina LubeniaLubenia/Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni (36-042 Lubenia131)15.10.2015     
16:00-18:00
16:00 – rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
16:25 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
16:50 – przerwa
17:00  – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR
18:00  zakończenie spotkania
7.Gmina BoguchwałaBoguchwała/Sala Widowiskowa Urzędu Miejskiego w Boguchwale (36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134)28.10.2015           
16:00-17:30 
16:00 – rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja projektu LSR obszaru LGD na lata 2014-2020
16:20 – dyskusja 
16:50 – przerwa
17:00 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR obszaru LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja ” na lata 2014-2020
17:30 zakończenie spotkania

Plan włączenia społeczności lokalnej – opis przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru obejmującego trzy gminy: Boguchwałę, Lubenię i Świlczę jest przygotowywana przez istniejące partnerstwo noszące nazwę Lokalna Grupa Działania ”Trygon- Rozwój i Innowacja”, które zostało utworzone w wyniku inicjatywy różnych środowisk z sektorów społecznego, publicznego i gospodarczego i mieszkańców na bazie Programu Leader w 2008 roku w celu opracowania i realizacji LSR realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Doświadczenie minionego okresu programowania, a także wypracowane metody współpracy przyczyniły się do podjęcia decyzji o opracowaniu LSR na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD „Trygon –Rozwój i Innowacja” będzie miała charakter  ekspercko-partnerski (Eksperci będą wykonywali badania, analizy czyli materiał przygotowawczy do pisania LSR). Zostanie wypracowana w oparciu o partnerstwo lokalne polegające na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego przedstawicieli różnych środowisk reprezentujących odmienne często interesy, w celu wypracowania celów wspólnych dla całej społeczności objętej LSR.  W tym celu powołano zespół do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, w skład którego wchodzą członkowie stowarzyszenia, ale także lokalni liderzy nie będący członkami LGD. W pracę nad strategią zaangażowani zostali również pracownicy biura Stowarzyszenia. Rolą zespołu do opracowania LSR będzie koordynacja całości prac związanych z tworzeniem LSR, zbieranie danych, dokonanie diagnozy obszaru, prowadzenie procesu budowy strategii, podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie nowych  innowacyjnych rozwiązań. Bezpośrednią kontrolę nad tworzeniem nowej lokalnej strategii Rozwoju ma Zarząd Stowarzyszenia, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac. Mając na uwadze partycypacyjny charakter opracowania LSR, a więc uczestnictwo różnych grup społecznych w proces tworzenia LSR w okresie od marca do maja br. zlecono firmie zewnętrznej BIOSTAT  zbadanie potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD w kontekście kończącego się okresu programowania i realizacji LSR na lata 2007-2013 oraz nowej perspektywy finansowej. Badanie dotyczyło m.in. stopnia realizacji LSR 2007-2013, potencjału gospodarczego, społecznego i intelektualnego obszaru LGD, potrzeb i oczekiwań mieszkańców LGD w świetle funkcjonowania LGD i realizacji LSR oraz sporządzono  analizę  SWOT obszaru LGD. Do badania wykorzystano różnorodne techniki badawcze takie jak  analiza danych zastanych (dane pochodzące ze statystyk publicznych GUS, BDL, PUP w Rzeszowie a także opracowania i raporty obejmujące obszar LGD),  badania ankietowe zrealizowane techniką  CATI (wywiad telefoniczny), CAWI (ankieta internetowa), indywidualne wywiady pogłębione z beneficjentami oraz 4 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Wyniki badania będą jednym z materiałów  badawczych dla potrzeb nowej LSR.Według wskazań dokumentów programowych PROW 2014-2020, rozwój lokalny kierowany jest przez społeczność lokalną. W związku z tym w procesie tworzenia strategii podjęte zostaną prace związane z angażowaniem mieszkańców w proces budowy strategii. Na każdym etapie pisania strategii będą brali udział członkowie Stowarzyszenia z różnych sektorów. Będą to samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy jak również członkowie organizacji społecznych i mieszkańcy. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań aby w konsultacjach brali udział przedstawiciele wymienionych sektorów w miarę zachowanych proporcjach. Zostanie zorganizowanych 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, po 2 w każdej z gmin zgodnie z załącznikiem nr 8. W trakcie spotkań zaprezentowana zostanie diagnoza obszaru , odbędzie się  dyskusja i wypracowanie wstępnych założeń analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć LSR, mające na celu poznanie opinii mieszkańców dotyczących słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń obszaru. Po konsultacjach zespół do tworzenia LSR zajmie się dokonaniem strategicznych wyborów oraz określeniem priorytetów i planowaniem strategicznych projektów wykonawczych. Przygotowana wstępna wersja dokumentu strategicznego  zawierającagłówne kierunki i cele wypracowane przez zespół do tworzenia LSR zostanie poddana konsultacjom społecznym. Informacja o konsultacjach projektu strategii oraz formularz zgłaszania uwag zostaną zamieszczone na internetowej Stowarzyszenia oraz stronach gmin wchodzących w skład LGD „Trygon -Rozwój i Innowacja”. W ramach ww. konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrażać opinię przesyłając wypełniony druk, drogą tradycyjną lub elektroniczną. Aby zapewnić kontakt osobisty z mieszkańcami, funkcjonować będą również Gminne Punkty informacyjno-promocyjne oraz biuro Stowarzyszenia. Końcowym elementem będzie analiza zgłoszonych uwag z konsultacji, zasadność uwzględnienia ich w LSR oraz prezentacja strategii na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Po podjęciu uchwały dotyczących przyjęcia dokumentu strategicznego, zostanie on przekazany w UM województwa podkarpackiego celem oceny.