698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji: 26.04.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 3/2023

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza  nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2

WSPARCIE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 23 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1;
36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia: Pomoc jest przyznawana w formie premii: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowanych

Zakres tematyczny operacji : Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664
z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

 

Cel szczegółowy 1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z kryteriami formalnymi
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój
  i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Wnioskodawca, licząc od dnia złożenia wniosku, zamieszkuje obszar LGD:

– krócej niż 12 miesięcy – 10 pkt

– dłużej niż 12 miesięcy – 20 pkt

10 lub 20
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt
0 lub 15
Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze:
– usługowym – 5 pkt.
– produkcyjnym – 15 pkt.
5 lub 15
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
– obszaru LSR – 10 pkt

– województwa – 20 pkt

Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt

0 lub 10  lub 20
Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR tj.:

– osób nieaktywnych zawodowo pozostających bez pracy do ukończenia 34 roku życia, osób powyżej 54 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych – 15 pkt.

– operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych – 0 pkt

O lub 15
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt. O lub 15
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Kryterium premiujące
Zaspokajanie potrzeb z grup de faworyzowanych.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem
(3 komplety)

2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR (Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru)

3. Zaświadczenie z PUP (dotyczy również kobiet) o statusie bezrobotnego nie starsze jak 30 dni na dzień złożenia wniosku lub załącznik do ogłoszenia o naborze  – oświadczenia o statusie wnioskodawcy – dotyczy tylko osoby studiującej stacjonarnie, dodatkowo potwierdzone zaświadczeniem z uczelni, że Wnioskodawca jest studentem studiów stacjonarnych. W wypadku osób niepełnosprawnych wymagane jest aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. (jeżeli dotyczy)

4. Doświadczenie Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)

5. Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
69 206,44
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 276 825,76 zł)
69 206,44 € – według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 276 825,76 zł dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 76/100)
Miejsce udostępniania  formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku
o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:
Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/
Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

 

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 21.02.2023)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 21.02.2023)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

 
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru
Cel(e) szczegółowe LSR
1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej
Przedsięwzięcia
1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1  Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Liczba podmiotów 48 44 4 0

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3-2023 -PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe – pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-będącego-osobą-fizyczną – pobierz

Załącznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-będącego-osobą-fizyczną – pobierz

Załącznik-nr-2-Opis-projektu-w-odniesieniu-do-lokalnych-kryteriów-wyboru-pobierz

Załącznik-nr-2-Opis-projektu-w-odniesieniu-do-lokalnych-kryteriów-wyboru- pobierz

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-statusie-Wnioskodawcy – pobierz

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-statusie-Wnioskodawcy – pobierz

Załącznik-nr-4-Doświadczenie-Wnioskodawcy – pobierz

Załącznik-nr-4-Doświadczenie-Wnioskodawcy- pobierz 

Przekierowanie do wniosków i umówII. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 

 

 

 


Data publikacji: 16.12.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2022

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza  nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2

WSPARCIE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 31 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1;
36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:
 Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

Pomoc jest przyznawana w formie premii: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowanych

Zakres tematyczny operacji :

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664
z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

 

Cel szczegółowy 1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z kryteriami formalnymi
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój
  i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

Lokalne kryteria wyboru operacji:KRYTERIA WYBORU OPERACJI:PUNKTACJA

Wnioskodawca, licząc od dnia złożenia wniosku, zamieszkuje obszar LGD:

– krócej niż 12 miesięcy – 10 pkt

– dłużej niż 12 miesięcy – 20 pkt

10 lub 20Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt0 lub 15Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze:
– usługowym – 5 pkt.
– produkcyjnym – 15 pkt.5 lub 15Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
– obszaru LSR – 10 pkt- województwa – 20 pktOperacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt0 lub 10  lub 20

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR tj.:

– osób nieaktywnych zawodowo pozostających bez pracy do ukończenia 34 roku życia, osób powyżej 54 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych – 15 pkt.

– operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych – 0 pkt

O lub 15Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt.O lub 15MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.
Kryterium premiujące
Zaspokajanie potrzeb z grup de faworyzowanych.Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem
(3 komplety)2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR (Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru)3. Zaświadczenie z PUP (dotyczy również kobiet) o statusie bezrobotnego nie starsze jak 30 dni na dzień złożenia wniosku lub załącznik do ogłoszenia o naborze  – oświadczenia o statusie wnioskodawcy – dotyczy tylko osoby studiującej stacjonarnie, dodatkowo potwierdzone zaświadczeniem z uczelni, że Wnioskodawca jest studentem studiów stacjonarnych. W wypadku osób niepełnosprawnych wymagane jest aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. (jeżeli dotyczy)

 

4. Doświadczenie Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)

5. Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychWysokość limitu środków w ramach naboru:
180 000,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 720 000,00 zł)180 000,00 € – według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 720 000,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)Miejsce udostępniania  formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku
o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:

Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/
Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

 

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacjiStrona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 28.09.2021)

 

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 28.09.2021)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/ Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.Cel ogólny LSR1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaruCel(e) szczegółowe LSR1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczejPrzedsięwzięcia1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej WskaźnikLp.Nazwa wskaźnika ujętego w LSRJedn. miaryWartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacjiWartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwaLiczba podmiotów47351212

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371
 2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00, Tel. (17)867 01 19
 1. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek
  w godzinach od 7:30 – 15:00.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW -PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-Pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe-POBIERZ

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium-podejmowanie działalności gospodarczej

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-będącego-osobą-fizyczną-POBIERZ

Załącznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-będącego-osobą-fizyczną-POBIERZ

Załącznik-nr-2-Opis-projektu-w-odniesieniu-do-lokalnych-kryteriów-wyboru- POBIERZ

Załącznik-nr-2-Opis-projektu-w-odniesieniu-do-lokalnych-kryteriów-wyboru- POBIERZ

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-statusie-Wnioskodawcy-POBIERZ

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-statusie-Wnioskodawcy-POBIERZ

Załącznik-nr-4-Doświadczenie-Wnioskodawcy-POBIERZ

Załącznik-nr-4-Doświadczenie-Wnioskodawcy-POBIERZ

Przekierowanie do wniosków i umów – II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 28.09.2021r.)
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Regulamin organu decyzyjnego