698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data publikacji: 14.04.2023

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 2 maja 2023 r. do 15 maja 2023 r.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: 1. Pomoc jest przyznawana w formie:

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny operacji : Zachowania dziedzictwa lokalnego
– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późń. zm.) 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych

Cel szczegółowy 2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji
i zwyczajów

Przedsięwzięcie 2.2.1: Kultywowanie lokalnych tradycji.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi
  w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak – 20pkt

Nie – 0 pkt

0 lub 20
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego  LSR
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
0         lub 15
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
0         lub 15
Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0         lub 15
Operacja zakłada:
–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.
–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego  Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.
– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary
Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.
–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych
Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.
-promocja  walorów turystycznych obszaru Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.
0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.
Kryterium premiujące Wykorzystanie czynników stanowiących mocne strony obszaru
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
37 573,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 150 292,00 zł)
w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 23 907,70 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EURO stanowi 95 630,80 zł)
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 13 665,30 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 54 661,20 zł)

b. organizacje pozarządowe

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 37 573,00 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 150 292,00 zł)
Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:
 
Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji: Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 21.02.2023)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 21.02.2023)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR
2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych
Cel(e) szczegółowe LSR
2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów
Przedsięwzięcie
2.2.1: Kultywowanie lokalnych tradycji
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba przedsięwzięć których celem jest zakup nowego wyposażenia dla zespołów. Sztuka 9 kompletów strojów 6 3 0
2 Liczba przedsięwzięć których celem jest wydanie publikacji Sztuka 5 publikacji 5 0 0

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

OGŁOSZENIE O NABORZE -ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – pobierz

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki – pobierz

Załączniki:

Załącznik_nr_1 – opis kryteriów w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru – pobierz

Załącznik_nr_1 -opis kryteriów w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 21.02.2023
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 21.02.2023r.)
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów -zachowanie dziedzictwa lokalnego
 5. Regulamin organu decyzyjnego

——————————————————————————————————————————————————————————-

Data publikacji: 16.12.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 3/2022

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 31 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: 1. Pomoc jest przyznawana w formie:

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości – 100%

– wnioskodawca: organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny operacji : Zachowania dziedzictwa lokalnego

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późń. zm.)

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych

Cel szczegółowy 2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji
i zwyczajów

Przedsięwzięcie 2.2.1: Kultywowanie lokalnych tradycji.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi
  w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak – 20pkt

Nie – 0 pkt

0 lub 20
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

– realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

– realizował 1 projekt – 5 pkt.

– nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
0       lub 15
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
0       lub 15
Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0       lub 15
Operacja zakłada:

–  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak – 5  pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

– kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

–  promocję produktów i/ lub usług lokalnych

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.
Kryterium premiujące Wykorzystanie czynników stanowiących mocne strony obszaru
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
15 000,00
€ (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 60 000,00 zł)
w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 9 544,50 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 38 178,00 zł)
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 5455,50 € (według indykatywnego kursu
  4 PLN/ EURO stanowi 21 822,00 zł)

b. organizacje pozarządowe

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 15 000,00 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/ EUR stanowi 60 000,00 zł)
Miejsce udostępniania  formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:
 
Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji: Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja”:Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony
z dnia 28.09.2021)http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 28.09.2021)http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych
Cel(e) szczegółowe LSR
2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów
 

Przedsięwzięcie

2.2.1: Kultywowanie lokalnych tradycji
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba przedsięwzięć których celem jest zakup nowego wyposażenia dla zespołów. Sztuka 6 komplety strojów 6 0 0
2 Liczba przedsięwzięć których celem jest wydanie publikacji Sztuka 5 publikacji 4 1 1

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE -ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO-POBIERZ

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki – zachowanie dziedzictwa lokalnego -POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik_nr_1_opis kryteriów w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru – pobierz

Załącznik_nr_1_opis kryteriów w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.09.2021
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów (obowiązująca od 28.09.2021r.)
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów -zachowanie dziedzictwa lokalnego
 5. Regulamin organu decyzyjnego