698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Plan komunikacji

1. Ankieta badania jakości usług doradczych przez Stowarzyszenie LGD “Trygon – Rozwój i Innowacja”

2. Ankieta monitorująca wdrażanie LSR w zakresie realizacji Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie LGD “Trygon- Rozwój i Innowacja”

 Plan Komunikacji Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oparto na następujących elementach:

 1.  Analiza i badanie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” Raport Końcowy dokonany przez firmę BIOSTAT z Rybnika
 2.  Analiza i wyniki ankiety dla mieszkańców obszaru LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” obejmującego swoim zasięgiem Gminy Boguchwała, Lubenia oraz Świlcza, która została skierowana do mieszkańców w trakcie realizowanego przez LGD poddziałania 19.1 „Wparcie Przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020.

  
3. Dotychczasowych doświadczeń, jakie LGD zdobyła w trakcie realizacji programu LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013.

Celem planu komunikacji LGD jest bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji RSL (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników) wspieranie realizacji celów określonych w RSL przez zachęcenie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów (w tym osób z grup defaworyzowanych) oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich. Dostarczenie mieszkańcom LGD informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów oraz upowszechnianie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD będzie bodźcem dla potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki unijne, co znacznie zwiększy liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania.

Komunikacja LGD z przedstawicielami poszczególnych sektorów będzie miała charakter działań informacyjno-promocyjnych, których zasadniczym i najważniejszy celem jest uzyskanie informacji zwrotnej od adresatów tych działań. Informacja zwrotna zapewni skuteczną obustronną komunikacje, która przyczyni się do skutecznego zaangażowania społeczności lokalnej w realizację RSL.

Istotnym w planie komunikacji LGD jest dotychczasowe doświadczenie we wzajemnej komunikacji, jakie LGD zdobyła w trakcie realizacji Programu Leader objętego PROW na lata 2007-2013 i jakie chce wykorzystać w trakcie realizacji działania LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. Powyższe założenia potwierdzają rezultaty przeprowadzonej analizy wynikającej z Raportu Końcowego firmy BIOSTAT z Rybnika (podrozdział 2.4 Raportu Końcowego) oraz wyniki ankiety dla mieszkańców obszaru LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” obejmującego swoim zasięgiem Gminy Boguchwała, Lubenia oraz Świlcza. Ankietę wypełniło 100 osób, w ramach których, znaleźli się przedstawiciele wszystkich sektorów objętych obszarem RSL, którzy odpowiadając na jedno z pytań ankietowych „Jakie źródła pozyskiwania informacji o działalności LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” Pani/Pan Preferuje?” (ankieta dostępna w biurze LGD), wskazało jakie metody pozyskiwania tego typu informacji preferuje.  

Wskazane w Raporcie Końcowym rezultaty oraz wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru LGD, potwierdzają dotychczasowe doświadczenia biura LGD w kontaktach z mieszkańcami obszaru LSR. Najbardziej skuteczną formą uzyskania informacji zwrotnej od mieszkańców na podejmowane przez biuro LGD działania komunikacyjne są bezpośrednie kontakty nawiązane w trakcie różnego rodzaju szkoleń, imprez plenerowych w których LGD występuje jako organizator lub jako uczestnik (imprezy organizowane przez LOK-i i GBP na obszarze LGD), uczestnictwo LGD w imprezach charakterystycznych dla środowiska lokalnego, regularnie odbywające się spotkanie aktywizacyjne z mieszkańcami obszaru SRL, (w których uczestniczą również osoby z grup defaworyzowanych). Drugim istotnym elementem komunikacji są ankiety wypełniane przez mieszkańców obszaru SRL rozdawane przez pracowników biura po zakończonych szkoleniach, spotkaniach informacyjnych i aktywizacyjnych, a także ankiety dostępne na stronie internetowej LGD. Ostatnim elementem mającym wpływ na komunikacje z przedstawicielami poszczególnych sektorów jest dostępność pracowników LGD i świadczone przez nich doradztwo. Oprócz tego że główne biuro LGD funkcjonuje w mieście Boguchwała ze względu na jej centralne położenie w obszarze LGD, jego pracownicy raz w tygodniu pełnią dyżury w Gminie Lubenia oraz w Gminie Świlcza celem zagwarantowanie jak największej dostępności dla mieszkańców obszaru SRL. W kontakcie z mieszkańcami obszaru uwzględniono również ogólne pośrednie metody komunikacji tj. ogłoszenia na tablicach informacyjnych, artykuły w prasie lokalnej, informacje udostępniane na stronach internetowych LGD i gmin – członków LGD, kolportaż ulotek, broszur i plakatów. Istotnym elementem ujętym w planie komunikacji jest odpowiednie dotarcie do osób z grup defaworyzowanych. Przyjęto następujące sposoby dotarcia do tych grup:

  1. osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia (informacje skierowane do osób zarejestrowanych w Gminnych Centrach Pracy, informacje skierowane do osób niezarejestrowanych poprzez radnych i sołtysów, GOPS, strona www LGD, strona www i Facebook urzędów Gmin, ogłoszenia w typowych miejscach dla ludzi młodych – stadiony, siłownie zewnętrzne, miejsca imprez i koncertów)
  2. kobiety (młode kobiety – ogłoszenia w okolicach placów zabaw dla dzieci, festyny, imprezy okolicznościowe, biblioteki miejsca w których pojawić się mogą młode kobiety z dziećmi, strona www LGD, strona www i Facebook urzędów Gmin,; kobiety starsze – kluby i stowarzyszenia seniorów, GOK-i, biblioteki, imprezy okolicznościowe)
  3. osoby niepełnosprawne – z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (informacje skierowane do stowarzyszeń osób niepełnosprawnych działających na obszarze gmin, strony www LGD i Gmin, ewentualnie informacje w oddziałach lub za pomocą PFRON)
  4. osoby powyżej 54 roku życia (kobiety i mężczyźni – informacje skierowane do osób zarejestrowanych w Gminnych Centrach Pracy, informacje skierowane do osób niezarejestrowanych poprzez radnych i sołtysów, GOPS, strona www LGD i urzędów Gmin, kluby i stowarzyszenia seniorów, GOK-i, GBP, imprezy okolicznościowe i sportowe).

 

Załącznik nr 5 – Plan komunikacji – pobierz

harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024

harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023

harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022

harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

Gmina Data Impreza
 LubeniaBoguchwałaŚwilcza  10 maja 2019r.18 maja 2019r.26 maja 2019r.  Spotkania konsultacyjne mieszkańców gminy Lubenia, Boguchwała, Świlcza
Boguchwała 8-9 czerwiec 2019r. „Dni Gminy Boguchwała”
Lubenia 8 września 2019r. „Ziemniaczane harce”
Świlcza 26 października 2019r. „35. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego 2019”

Realizacja planu komunikacji 2018r.

Gmina Data Impreza
Lubenia  23 września 2018r.  Spotkanie konsultacyjne mieszkańców gminy Lubenia
Boguchwała  18 listopada 2018r.  Spotkanie konsultacyjne mieszkańców gminy Boguchwała
Świlcza 28 grudnia 2018.r Spotkanie konsultacyjne mieszkańców gminy Świlcza
Świlcza 9 czerwiec 2018r. „Piknik rodzinny – bawmy się razem”
Boguchwała 9-10 czerwca 2018r. „Dni Boguchwały 2018”
Lubenia 24 czerwca 2018r. „Dni Gminy Lubenia”
Świlcza 13 października 2018r. 34 Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego”
Lubenia 27 listopada 2018r. „Podkarpacki konkurs literatura i dzieci – niezwykłe opowieści”
Boguchwała 16 grudnia 2018r. „IV Boguchwalski Jarmark Bożonarodzeniowy”

Realizacja planu komunikacji 2017r.

Gmina Data Impreza
Boguchwała  25 luty 2017r.  Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza
Boguchwała 4 czerwca 2017r. „Dni Boguchwały”
Lubenia 3 września 2017r. „Ziemniaczane harce”
Świlcza 14 października 2017r. „XXXIII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego”
Boguchwała 17 grudnia 2017r. „III Boguchwalski Jarmark Bożonarodzeniowy”

Realizacja planu komunikacji 2016r.


GMINA
DATA IMPREZA
Boguchwała 15.08.2016r. „Dożynki Gminne”
Lubenia 04.09.2016r. „Ziemniaczane Harce”
LubeniaBoguchwałaŚwilcza Lubenia-28.08.2016r.Niechobrz-09.09.2016r.Bratkowice-18.09.2016r. Spotkania aktywizacyjne na obszarze LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”
Świlcza 21.09.2016r. Warsztaty dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
Świlcza 15.10.2016r. „XXni Biznesu”XII Ogólnopolski Konkurs Tańca Tradycyjnego”
Boguchwała 27.09.2016r. II Edycja Podkarpackie 

EFEKTY DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PLANU KOMUNIKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ LGD „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA”

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje, że w 2016 roku w ramach realizacji Planu Komunikacji celem dotarcia do jak największej liczby Beneficjentów oraz osób zainteresowanych głównymi założeniami LSR Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020 podjęła szereg działań komunikacyjnych, które przyczyniły się do efektywnego wdrożenia założeń przyjętych w Planie Komunikacji. LGD w 2016 r. podjęła następujące działania komunikacyjne.

Brała udział w imprezach charakterystycznych dla obszaru LSR oraz zorganizowała szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców. Aktywizowanie lokalnej społeczności odbyło się poprzez udział LGD

w imprezach organizowanych na terenie poszczególnych gmin, wchodzących w skład Stowarzyszenia, m.in. „Ziemniaczane Harce” w Straszydlu (gmina Lubenia)- liczba osób uczestniczących w imprezie wynosiła ok. 1 860 osób, liczba zainteresowanych, którym przekazano informacje na temat LGD oraz możliwości pozyskania środków finansowych na projekty realizowane w ramach strategii to  138 osób. „Dożynki Gminne 2016” w Woli Zgłobieńskiej  w Gminie Boguchwała – liczba osób uczestniczących w imprezie ok. 2 560 osób, liczba osób do której udało się przekazać informację na temat LSR i możliwości aplikowania to  78 osób.“XXXII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego” w gminie Świlcza- liczba osób uczestniczących w imprezie ok. 720 osób, liczba zainteresowanych realizacja LSR i pozyskaniem środków unijnych to  43 osoby. Podczas wszystkich imprez zorganizowanych przez LGD mieszkańcy obszaru objętego LSR mieli okazję zapoznać się z zakresem operacji realizowanych za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Na imprezach promowano działalność LGD, rozdawano materiały promocyjne takie jak ulotki informacyjne, długopisy, smycze, torby z nadrukiem, oraz udzielało informacji o możliwościach aplikowania o środki w ramach programu Leader realizowanego
w ramach PROW 2014-2020.Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zorganizowała również spotkania aktywizacyjne (informacyjno – promocyjne) dla społeczności objętej działaniem LGD. Na spotkaniach informowano o głównych założeniach LSR , możliwości aplikowania oraz zasadach przyznawania dofinansowania. W Gminie Lubenia w spotkaniu uczestniczyło 80 osób, w Gminie Boguchwała 41 osób,
Gminie Świlcza 65 osób. Oprócz spotkań aktywizacyjnych odbyło się również – Spotkanie dla przedsiębiorców z Gminy Świlcza, na którym również informowano o możliwości ubiegania się o środki unijne
i składania wniosków o przyznanie pomocy. Spotkanie liczyło 15 osób. Kolejne to Spotkanie dla przedsiębiorców z ZUS, jego głównym celem było przekazanie informacji na temat założeń LSR oraz możliwości aplikowania o środki unijne. Spotkanie liczyło 9 osób.

Szkolenia jakie przeprowadziło LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” w 2016 r. dla potencjalnych Wnioskodawców to:

1.       Szkolenie w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” ,

2.       Szkolenie w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”,

3.       Szkolenie w zakresie „Budowy i przebudowy dróg, gminnych i powiatowych”

Szkolenia przeprowadził  wykwalifikowany trener. W szkoleniach łącznie uczestniczyło 29 osoby z obszaru LSR. Zainteresowanie potencjalnych Wnioskodawców o możliwości ubiegania się o środki unijne było duże co przełożyło się na liczbę złożonych wniosków w ogłoszonych naborach w 2016 r. W naborze 1/2016 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wpłynęło 26 operacji, na łączną kwotę 1 380 000,00 zł (wysokość limitu środków w ramach naboru 900 000,00 zł) w naborze 2/2016 „Rozwijanie działalności gospodarczej” wpłynęło 8 operacji, na łączną kwotę 1 195 418,10 zł (wysokość limitu środków w ramach naboru 500 000,00 zł).

Informowanie o obszarze objętym LSR odbywa się również przez bieżącą  aktualizację strony internetowej jako globalnego medium przekazu informacji. Ukazały się także ogłoszenia w mediach lokalnych: „Wiadomościach Boguchwalskich”, kwartalniku „Trzcionka” oraz dwumiesięczniku „Wiadomości Gminy Lubenia”.