698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Opisy zrealizowanych przez LGD projektów

Opis projektu w ramach działania FEPK.08.02 “Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego plus

Cel projektu:   Projekt ma na celu skuteczne zarządzanie środkami przeznaczonymi na rozwój społeczny i gospodarczy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków poprzez wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, która będzie uwzględniać potrzeby i priorytety mieszkańców obszaru LGD.

Grupa docelowa projektu: Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja”

Przedmiotem projektu jest wsparcie działalności LGD w ramach zaplanowanych w projekcie zadań, których zakres obejmuje w szczególności:

-zatrudnienie pracowników biura odpowiedzialnych za wdrażanie LSR,;

-funkcjonowanie i wyposażenie biura mające na celu  zapewnienie infrastruktury technicznej i biurowej;

-zatrudnienie zleceniobiorców świadczących usługę księgową, prawniczą, informatyczną, BHP

– organizacja szkoleń dla pracowników biura, członków Zarządu, Rady oraz Wnioskodawców;

-promocja programu i aktywizacja lokalnej społeczności polegająca na realizacji planu komunikacji;

Efekty, rezultaty projektu:

Liczba współfinansowanych etatów – 3

Liczba zorganizowanych biur – 1

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy-3

Liczba zorganizowanych posiedzeń Rady-5

Liczba zatrudnionych osób w oparciu o umowę cywilnoprawną-4

Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników, Zarządu i Rady LGD-3

Liczba zorganizowanych form szkoleniowych dla wnioskodawców- 3

Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-szkoleniowych oraz wydarzeń promocyjnych na obszarze LGD-6

Liczba artykułów w prasie lokalnej-3

Liczba zakupionego sprzętu służącego do promocji LGD-1

Całkowity koszt projektu: 380 543,93 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze)

Dofinansowanie UE: 352 631,73 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) co stanowi nie więcej niż 95% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Okres realizacji projektu: 2021-01-01 – 2026-12-31

Hasztagi : #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie