698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Podejmowanie działalności gospodarczej-archiwum

Data publikacji: 17.09.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2020

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2

WSPARCIE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 05 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2;
36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00 Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

· Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

www.prow.podkarpackie.pl

· Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem

www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia: Pomoc jest przyznawana w formie premii: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowanych

Zakres tematyczny operacji : Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.)

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

Cel szczegółowy 1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z kryteriami formalnymi
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój
  i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).
Lokalne kryteria wyboru operacji: KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR: PUNKTACJA
Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy w tym przez samozatrudnienie w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR: TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt. 0 lub 20
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI: PUNKTACJA
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt
0 lub 15
Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze:
– usługowym – 5 pkt.
– produkcyjnym – 15 pkt.
5 lub 15
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
– obszaru LSR – 10 pkt- województwa – 20 pktOperacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt
0 lub 10 lub 20
Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:

– osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5 pkt.

– kobiety – 5 pkt.

– osoby niepełnosprawne – 5 pkt.

– operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

O lub 5 lub 10 lub 15
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt. O lub 15
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Kryterium premiujące
Zaspokajanie potrzeb z grup de faworyzowanych
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem
(3 komplety)2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR (Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru)3. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy lub Oświadczenie
o statusie Wnioskodawcy w przypadku gdy beneficjent nie jest zarejestrowany jako bezrobotny (jeżeli dotyczy)4. Doświadczenie Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)5. Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wysokość limitu środków w ramach naboru:

300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
Miejsce udostępniania formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku
o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia:
Strona internetowa:

Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

http://lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/
Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji Strona internetowa Lokalnej Grupy działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 28.05.2020)

http://lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://lgd-trygon.pl/procedura-wyboru-projektow/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru
Cel(e) szczegółowe LSR
1.2: Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej
Przedsięwzięcia
1.1.2: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Liczba podmiotów 35 30 5 5

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek – Piątek – 8:00 – 16:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 1. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy,
  36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 15:00, Tel. (17)867 01 19
 2. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek
  w godzinach od 7:30 – 15:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2020 -PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (pdf) – pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pdf) – pobierz

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (pdf) – pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word) – pobierz

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word)pobierz

Załącznik nr 2 – Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 -Doświadczenie Wnioskodawcy (Word) – pobierz

Załącznik nr 4 -Doświadczenie Wnioskodawcy (pdf) – pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów – II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz

Ważne dokumenty dotyczące naboru: