698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Główne założenia oraz efekty realizacji LSR w latach 2014-2020


Główne założenia oraz efekty realizacji LSR w latach 2014-2020

Stowarzyszenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” realizuje główne założenia strategii na lata 2014-2020  w tym cele główne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia, które odnoszą się do zagadnień i problemów specyficznych dla LGD oraz wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT.

Obecnie wdrażana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, została zakontraktowana na kwotę 5 400 000,00 zł. z czego połowa środków została przeznaczona na przedsiębiorczość. Sprawna realizacja strategii w tym osiągnięcie zawartych w niej celów i wskaźników przyczyniła się do uzyskania bonusu w postaci dodatkowych środków finansowych w wysokości 540 000,00 zł. Po uzyskaniu dodatkowych środków całość budżetu LSR wzrosła do 5 940 000,00 zł.

Pomoc finansowa w ramach realizacji LSR została skierowana na operacje w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (105 000,00 zł), rozwoju przedsiębiorczości tj. : podejmowania działalności gospodarczej (2 100 000,00 zł.), rozwijanie działalności gospodarczej (900 000,00 zł.),  zachowania dziedzictwa lokalnego (160 000,00 zł.), budowy i przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych (2 080 000,00 zł.), promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych  (595 000,00 zł.)

W latach 2016-2020 do biura LGD wpłynęło: 131 wniosków o dofinansowanie projektów z czego zgodnych z LSR było 129 wniosków, natomiast  wybranych do finansowania w ramach PROW 2014 -2020 zostało 65 wniosków. Podczas ogłaszanych naborów jak również na co dzień pracownicy biura LGD świadczyli doradztwo w zakresie zasad ogólnych PROW 2014-2020 jak również w zakresie pisania wniosków o przyznanie pomocy czy też rozliczenia wniosków o płatność. W związku z wymogiem podnoszenia kompetencji LGD zorganizowało 12 szkoleń dla pracowników i organów LGD podnoszących ich  kompetencje.

Efekty realizacji LSR:

W ramach ogłaszanych naborów przez LGD:

-28 osób fizycznych otrzymało premię w wysokości 60 000,00 zł. na podjęcie działalności gospodarczych, powstało 31 miejsca pracy; 2 wnioskodawców jest  w trakcie realizacji projektów na kwotę 120 000,00 zł.

-3 podmioty gospodarcze rozwinęło swoje firmy, które uzyskały dotacje na kwotę 500 000,00 zł. powstało 7 nowych miejsc pracy; 2 wnioskodawców jest  w trakcie realizacji projektu na kwotę 400 000,00 zł.

przebudowano łącznie 5,03 km dróg w Gminie Boguchwała w Niechobrzu, Racławówce
i Woli Zgłobieńskiej, w gminie Świlcza w Bratkowicach oraz w Gminie Lubenia w Straszydlu.

wybudowano 4 wiaty turystyczne w Gminie Boguchwała w miejscowości  Boguchwała oraz w Zarzeczu, w  Gminie Świlcza w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka ,

zakupiono 6 kompletów strojów; w tym 3 komplety strojów ludowych dla Stowarzyszeń,
2 komplety strojów galowych dla ochotniczych straży pożarnych oraz 1 komplet strojów galowych dla orkiestry dętej w Mogielnicy

wydano  6 publikacji promujący obszar LGD

utworzono  1 stronę internetową

odrestaurowano 2 obiekty zabytkowe (kapliczka w Bratkowicach i ogrodzenie przed Kościołem w Lubeni).

zorganizowano 5 szkoleń  stacjonarnych oraz wyjazdowychdla społeczności lokalnych
z zakresu ochrony środowiska
zorganizowano 5 innowacyjnych inicjatyw w formie ogólnodostępnych imprez

Realizując plan komunikacji  LGD uczestniczyła w latach 2016-2020 w 26 lokalnych inicjatywach tj. imprezach promujących oraz podtrzymujących lokalne tradycje jak np. ”Dni Boguchwały”, „Ziemniaczane Harce w Straszydlu”, „Ogólnopolski konkurs tradycyjnego tańca Ludowego w Trzcianie oraz organizowanych dla mieszkańców obszaru spotkaniach aktywizacyjnych. Ponadto LGD organizowała  szkolenia dla lokalnych liderów aplikujących o środki dostępne w ramach realizowanej LSR. Komunikacja LGD z przedstawicielami poszczególnych sektorów miała charakter działań informacyjno-promocyjnych, których celem było dotarcie do jak największej liczby Beneficjentów oraz mieszkańców LGD z informacjąo głównych założeniach LSR na lata 2014-2020 oraz jej efektów. Udział LGD w ww. działaniach pozwolił na jej przekazanie bieżącej informacji na temat działalności oraz możliwościach pozyskania środków finansowych na projekty realizowane w ramach LSR.

Większość budżetu jakim dysponuje LGD  zostało już zakontraktowane przez Beneficjentów.
W drugiej połowie 2020 r zostaną przeprowadzone trzy nabory wniosków na działania z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego (planuje się odrestaurować trzy zabytkowe obiekty), z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych (planuje się przebudować kolejne  1,8 km dróg gminnych lub powiatowych), z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (powstanie pięć  nowych podmiotów gospodarczych). 
W kolejnym roku 2021 zostaną zrealizowane projekty współpracy krajowej  (34 000,00 zł.) oraz międzynarodowej (76 000,00 zł.) Głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy LGDz innego województwa i kraju, aktywizacja lokalnej społeczności oraz budowanie kapitału społecznego.