698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Relacja ze spotkań konsultacyjnych


Relacja ze spotkań konsultacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Trygon-Rozwój i Innowacja” zakończyła spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. Spotkania zrealizowano w oparciu o umowę nr 00045-6934-UM0900049/22 z dnia 10.06.2022 zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego, w ramach poddziałania wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020r. Spotkania odbyły się w dniach 08.09.2022 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni dla mieszkańców Gminy Lubenia, 13.09.2022r. w sali konferencyjno-szkoleniowej w Starym Spichlerzu w Boguchwale dla mieszkańców Gminy Boguchwała, oraz 14.09.2022r w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu i rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie dla mieszkańców Gminy Świlcza. W spotkaniach wzięły udział osoby z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego m.in. organizacje pozarządowe, OSP, KGW, Sołtysi,radni, przedsiębiorcy, rolnicy i osoby zaangażowane w rozwój sowich miejscowości. Dzięki spotkaniom udało się wyznaczyć cele i priorytety rozwoju obszaru, dokonano analizy słabych i mocnych stron i wypracowano cele. Przeprowadzono również badanie ankietowe , które pozwoli wyznaczyć ścieżki w ramach planowanych działań, które będą pochodzić z EFROW jak również z funduszu EFS+.