698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Nabór wniosków ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020


Nabór wniosków ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020

 Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować rozwój młodej organizacji, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na organizację wystawy artystycznej?. 24 lutego 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”.

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

W 2020 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 200 000,00 złotych.

O grant mogą ubiegać się:

młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
grupy nieformalne/ samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);


W roku 2020 przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka – „Wydarzenie”, składane na formularzu: „WYDARZENIE”. Poprzez ścieżkę „Wydarzenie” rozumiemy inicjatywę, której przygotowanie i realizacja nie wymaga dłuższego nakładu czasu niż jeden miesiąc, a realizacja zakłada 2-3 podstawowe działania prowadzące do finalnego działania, np. realizacja pikniku rodzinnego; organizacja wystawy prac lokalnych artystów; przygotowanie wieczoru autorskiego lokalnego poety, pisarza; organizację dnia seniora, dnia wolontariusza, i inne. Ścieżka jest kierowana do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji.

II ścieżka, skierowana tylko do młodych organizacji – „Plan Rozwoju Organizacji”, składany na formularzu plan rozwoju organizacji (PRO). Plan rozwoju organizacji będzie zawierał informacje o celach działalności młodej organizacji (MO), proponowanych działaniach oraz sposobach ich realizacji, a także zakładanych rezultatach. Będzie nazywał misję i wizję organizacji, określał sposób monitoringu działań.

Czas realizacji:
• Wydarzenie musi być zrealizowane w okresie od 01.06.2020 r. do 31.10.2020r., i powinno odbyć się w przeciągu jednego miesiąca.
• Plan rozwoju organizacji – inicjatywa musi być zrealizowana w okresie od 01.06.2020 r. do 31.10.2020r., a działania nie mogą być jednorazowe i muszą tworzyć spójną całość w całym okresie realizacji inicjatywy


Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 24 lutego, a zakończy 23 marca 2020r. o godzinie 16.00.

Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2020@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw.

Szczegóły oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na powiatowe spotkania informacyjne, których terminy dostępne będą niebawem na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Spotkania informacyjne”.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u Operatorów projektu w następujących podregionach:

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko – sędziszowski;
Sebastian Nabrzeski – koordynator ; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki;
Damian Zakrzewski – koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty – dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski;
Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983; e-mail: justynajacekk@gmail.com
Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty – rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki;
Edyta Salnikow –koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: pil@przestrzenlokalna.org.pl
Zapraszamy!!!