698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w związku z przesunięciem oszczędności wynikających z różnicy kursowej przy przeliczeniu budżetu LSR z PLN na walutę Euro co pozwoli na ogłoszenie dodatkowego naboru.

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Boguchwała, Lubenia i Świlcza o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju (wersja aktualna) –  LSR na lata 2014-2020

Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozowju – Propozycje zmiany LSR

Formularz aktualizacji LSR przyjęty uchwałą Zarządu nr 8/2021-formularz aktualizacji LSR

Inne uwagi i sugestie dotyczące aktualizowanej LSR można również zgłosić za pomocą formularza zgłaszania uwag do LSR na  lata 2014-2020 – formularz zgłaszania uwag do LSR

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR za  można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: promocja@lgd-trygon.pl, do dnia  24.02.2021 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do zaprezentowania swoich opinii.