698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność (LSR)  na lata 2014-2020 w związku z możliwością  otrzymania dodatkowych środków w ramach działania LEADER na lata 2021-2023 co w przypadku naszej LGD daje kwotę 439 000,00 Euro (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy euro). Kwota ta ma być przeznaczona na poddziałanie 19.2 tj. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania LSR, a tym samym zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności  obszaru LGD tj. gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju (wersja aktualna) – LSR Z DN 25.02.2021R.

Propozycja zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju –Propozycja zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Formularz aktualizacji LSR przyjęty uchwałą Zarządu nr 16/2021 –formularz aktualizacji LSR

Inne uwagi i sugestie dotyczące aktualizowanej LSR można również zgłosić za pomocą formularza zgłaszania uwag do LSR na  lata 2014-2020 –formularz zgłaszania uwag do LSR

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR za można wnosić pisemnie do biura LGD Plac Rynek 1,
36-040 Boguchwała, 1 piętro ,pokój 2.5, w tym na adres e-mail LGD: promocja@lgd-trygon.pl, do dnia  24.06.2021 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do wyrażenia swoich opinii.